1. 1 Amstel geschlossen (zu 2018.01.11)
  2. 2 Brücke 108 De Clercqstraat geschlossen (biss 2018.12.02)
  3. 3 H19 Amstel / Rembrandt erhältlich (zu 2018.01.11)
  4. 4 Van Woustraat ist geschlossen